Allmänna Villkor Webbhotell 


§ 1 Allmänt
1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Web Hosting Solutions 24 AB, org. Nr 559350-0225 nedan kallat WHS24, med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder och tilläggstjänster som WHS24 levererar från tid till annan.
1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person. 
§ 2 Tjänsten
2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en del av WHS24 delade servermiljö.
2.2 WHS24 tillhandahåller fri support för Tjänsten under avtalsperioden via telefon, e-post och information på WHS24s webbplats.
2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.
2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har WHS24 rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.
2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners hemsidor, bloggar eller e- handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.
§ 3 Avtalstid för Tjänsten
3.1 Avtalet löper ett år i taget med start från och med den dag då tjänsten beställdes. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om inte uppsägning har skett inom angiven tid enligt punkt 3.4 Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos WHS24 ytterligare 2 veckor.
3.2 WHS24 tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilket innebär att en privat Kund har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela WHS24 detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kund bekräftar ordern (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kund börjat använda Abonnemanget under ångerfristen. WHS24 lämnar särskild information om detta i samband med att avtalet bekräftas.
3.3 För Tjänsten Webbhotell tillämpas 10 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas hela beloppet (utom kostnad för Domänregistrering och SSL-Certifikat).
3.4 Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via mail till WHS24s Kundtjänst. Vid uppsägning skall kundnummer uppges. Har ingen korrekt uppsägning
inkommit innan tjänsten går ut måste fakturan för nästkommande period betalas. Uppsägningen skall ske senast två månader innan löpperiodens slut. I annat fall förlängs
tjänsten i ytterligare ett år i taget.
3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den
mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part
försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd. 
§ 4 Avgifter för Abonnemanget
4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura eller direktbetalning via Bankgiro eller kontokort enligt utskickat erbjudande för den period som avtalas i detta eller det som en Kund väljer i samband med beställning.
4.2 WHS24 har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten har IH24 rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av tjänst.
4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela WHS24 om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall WHS24 medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är  avtalet.
5.
5.1 WHS24 ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av WHS24 eller anlitad underleverantör. WHS24 skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från WHS24s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. WHS24 ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i WHS24s datorresurser.
5.2 WHS24 delar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. WHS24 förbehåller sig dock rätten att radera information vid utebliven betalning eller uppsägning av tjänsten.
5.3 WHS24 skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till WHS24 under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.
5.4 WHS24 har rätt att avsluta Abonnemanget för kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till kund. Eventuellt innestående tid betalas tillbaka till Kund enligt angiven betalningsmetod.
5.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avtalet.
§ 6 Överlåtelse av Tjänst
6.1 Kund får överlåta Tjänsten efter WHS24s medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. WHS24 äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.
Alla fakturor som skickas ifrån WHS24 skickas via e-post eller via post. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse
har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är
skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot WHS24 innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten.
6.2 WHS24 får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter WHS24 har gentemot Kund.
§ 7 WHS24 ansvar
7.1 WHS24 har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av
lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.
7.2 WHS24 utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och WHS24 är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. WHS24 är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med
intrång i Kundens tjänst.
§ 8 Kundens ansvar
8.1 Kund ansvarar gentemot WHS24 för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande
lagstiftning.
8.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till WHS24s system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot
gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten. Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.
WHS24 har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om WHS24 orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. WHS24 har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
8.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger WHS24 rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat WHS24. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. WHS24 äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande. Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger WHS24 rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat WHS24. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.
8.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad WHS24 anser vara normalt äger WHS24 rätt att stänga av Kund omgående. WHS24s riktlinjer är 300 e- postmeddelanden per timme från våra IP-adresser.
8.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänsten hos WHS24.
8.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet (alternativ material som kan klassas som
olagligt eller omoraliskt) har WHS24 rätt att stänga ner Tjänsten.
8.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från WHS24. Vid återställning av backup tas en
administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.
8.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund inte kan uppvisa detta äger WHS24 rätt att stänga ner Tjänsten och avsluta Kundkontot. 
8.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Kunden.
§ 9 Administration
9.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos WHS24 som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.
9.2 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.
9.3 Kund ger samtycke att bolaget aktivt får utföra marknadsföring & erbjudanden mot kunden. Detta kan ske i olika former av kommunikation så som e-post, sms, samtal, brev utskick eller produkter. Kund kan alltid avanmäla och säga upp sina tjänster ifrån bolagets utskick genom att följa instruktionerna angivna i varje utskick eller kontakta vår kundtjänst som finns tillgänglig 24/7 via vår hemsida. 
§ 10  Force majeure
10 .1  Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
§ 11 Tvist
11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.
§ 12 Ändringar i avtalet
12.1 WHS24 har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts.
Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför WHS24s kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.
12.2 WHS24 har rätt att ändra priser på tjänster och produkter samt justera begränsningar på tjänster och produkter som förses mot kunder, eventuella prisjustering kommer alltid att offentliggöras via WHS24s officiella hemsida.